Algemene voorwaarden

Pelicanmedia.nl is een onderdeel van Pelican Media B.V. te Amsterdam. Deelname aan en inschrijving bij pelicanmedia.nl, en gebruik van de site pelicanmedia.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met pelicanmedia.nl en/of worden aangeboden door pelicanmedia.nl. De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.
Aansprakelijkheid
Het deelnemen en/of gebruik maken van de site pelicanmedia.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. pelicanmedia.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website pelicanmedia.nl. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website pelicanmedia.nl, is het mogelijk dat de informatie die op pelicanmedia.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van pelicanmedia.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om pelicanmedia.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van pelicanmedia.nl verkregen is. Pelicanmedia.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via pelicanmedia.nl verkregen informatie.
Intellectuele eigendomsrechten pelicanmedia.nl
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam pelicanmedia.nl en het logo van pelicanmedia.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Pelican Media B.V. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website pelicanmedia.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij pelicanmedia.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van pelicancustom.nl is het onder meer niet toegestaan de website pelicanmedia.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website. De redactie van pelicanmedia.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met pelicanmedia.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.